Faktasamlingar

6.09 Keymanförsäkring, en riskförsäkring

Livförsäkringen tecknas på en nyckelpersons liv och kan förutom dödsfallskapital även innefatta ett förtidskapital. Tecknas försäkringen med förtidskapital och nyckelpersonen blir långvarigt arbetsoförmögen till minst tre fjärdedelar före 60 års ålder, utbetalas ett förtidskapital till företaget.

100 kr

eller Abonnera