Allmänna villkor

Tjänsten Best Interest (”BI”) tillhandahålles av Best Interest AB (BIAB”). Den som abonnerar på BI eller är registrerad för styckvis köp från BI kallas kund. Varje kund som inte är en fysisk person måste namnge minst en fysisk person, kontaktpersonen hos kunden. Genom att teckna abonnemang på BI eller registrera sig för styckvis köp på BI accepterar kunden de vid varje tid tillämpade allmänna villkoren. Kunden skall tillse att användare av BI tar del av och accepterar de allmänna villkoren. Avtal skall anses ha träffats när kunden erhåller registreringsbekräftelse per e-post från BIAB. Dessa allmänna villkor kan när som helst förändras. Kunden skall i sådant fall underrättas om villkorsändringen via e-post, via BIAB:s hemsida eller på annat lämpligt sätt.

Registrering för abonnemang eller möjlighet till styckvis köp sker via BI:s hemsida eller via e-post eller per brev. BIAB förbehåller sig rätten att göra en kontroll av kundens kreditvärdighet och i förekommande fall av beställarens behörighet att företräda kunden innan registrering accepteras. Kund åtar sig att före varje förlängning av abonnemang och inför varje styckvis köp informera sig om de gällande allmänna villkoren, vilka finns i anslutning till BIAB:s hemsida.

Betalningsvillkor m.m.

Fakturor skall betalas senast 20 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta med två procent per påbörjad månads försening. BIAB förbehåller sig rätten att vid försenad betalning stänga av kunden från BI. BIAB får med omedelbar verkan säga upp detta avtal om kunden:

  1. åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom tio dagar efter skriftlig underrättelse
  2. försatts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

Uppgifter och säkerhet

Vid inloggning på BI lagras information i BIAB:s serverdatorer avseende bland annat de IP-adresser som nyttjar BIAB:s tjänst, vilka produkter som laddas ner och vilka sidor som besöks (”kundinformation”). Kunden samtycker till att BIAB lagrar och genomför analys av kundinformation. Kund som ansluter användare skall säkerställa att de som ansluts är införstådda med och samtycker till denna behandling av kundinformation. BIAB förbinder sig vidare att betrakta kundinformation som konfidentiell och åtar sig att inte lämna ut kundinformation om enskild kund, eller delar därav, till någon utomstående. Varje kund kan också begära spärrning av användarnamn och lösenord via e-post till BIAB. Kunden ansvarar inte för obehörigt användande av användarnamn och lösenord efter det att spärrning begärts. BIAB förbehåller sig rätten att även efter sådan spärrning skett spara och använda kundinformation som kan behövas för att påvisa otillåten spridning av produkt. BIAB förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan och utan återbetalningsskyldighet stänga av kunds tillgång till BI, om kunden utnyttjat BI på ett otillbörligt sätt.

Driftfrågor

BI skall vara tillgängligt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. BIAB ansvarar dock inte för skada eller annan olägenhet som kan uppstå för kund eller användare hos kund på grund av driftavbrott eller trafikhindrande fel eller för olägenhet som kan uppstå om hemsidan temporärt stängs för service eller uppgraderingar. Uppgradering och service skall i möjligaste mån vidtas utanför ordinarie kontorstid. Kunden förklarar sig införstådd med att kommunikationshastigheten mellan användaren och BIAB:s server beror dels på kundens val av system för dataöverföring, dels på trafikvolym.

Ansvarsbegränsning

BIAB gör från tid till annan uppdateringar, justeringar och andra ändringar i BI och eftersträvar en konstant hög kvalitet såväl tekniskt som innehållsmässigt. BIAB:s innehåll kan dock aldrig ersätta juridisk eller annan professionell rådgivning i enskilda fall. Varje kund och användare förklarar sig i och med att detta avtal ingås vara införstådd med att BI:s innehåll endast är ägnat att ge exempel på beräkningar och dokument för slutredigering av användaren och på användarens risk. BIAB iklär sig således inte något rådgivaransvar i enskilda fall eller i förhållande till enskild kund eller användare som kunden låtit ansluta eller i förhållande till tredje man. BIAB tar under inga omständigheter ansvar för direkta, indirekta eller oförutsedda skador eller kostnader som skulle kunna uppstå vid användning av BI eller tillgängliga produkter eller annat innehåll i BI.

Upphovsrätt och licensiering

Innehållet på BI:s webbsidor liksom bakomliggande programvaror och databaser samt de produkter som går att ladda ner, är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Under tid som giltigt abonnemang på produkter finns har kund och personal anställd hos kunden licens som ger rätt att använda produkter nerladdade från BI inom ramen för kundens verksamhet, under förutsättning att inte separat överenskommelse om annan licens slutits mellan kund och BIAB. Dokumentprodukter från BI är att betrakta som en programvara och får, för annat än utskrift, endast nyttjas av licensinnehavare för densamma. Det åligger kunden och användare av tjänsten hos kunden att sörja för att spridning av produkter som leder till otillåtet nyttjande inte sker. BIAB förbehåller sig rätten att i produkten göra märkning som tillsammans med serverinformation om nerladdning kan ge information om vilken väg en otillåtet spridd produkt tagit. Kunden och användare hos kunden accepterar att BIAB sammanställer denna typ av information och använder denna typ av information som underlag i de fall då BIAB önskar påvisa otillåten spridning eller otillåtet nyttjande av produkter.

Tjänster och priser

Abonnemang på BI löper i abonnemangsperioder om ett år. Om kund vill förlänga abonnemanget beställer kunden nytt abonnemang för 12 månader. Abonnemang får inte överlåtas utan BIAB:s skriftliga tillåtelse. Kund förbinder sig att inför tecknande av abonnemang eller förlängning av abonnemang eller styckvis köp betala för tjänsten utifrån vid var tidpunkt av BIAB erbjudna priser för tecknande av abonnemang eller förlängning av abonnemang eller styckvis köp. Generell prisjustering av abonnemang sker en gång per år. BIAB förbehåller sig rätten att när som ändra i det utbud av produkter och annat som BIAB innehåller, dock att BIAB på kundens begäran, under viss innevarande abonnemangsperiod, via e-post eller dylikt, till kunden skall leverera ur tjänsten borttagen produkt som fanns i tjänsten vid innevarande abonnemangsperiods början alternativt köpts styckvis av kund för mindre än 12 månader sedan. BIAB förbehåller sig rätten att när som ändra gällande prislista, dock att kund för viss innevarande abonnemangsperiod aldrig för den perioden behöver erlägga mer än vad som var gällande pris vid abonnemangsperiodens början och att vid styckvis köp priset skall vara det som gällde när kund bekräftade köpet. När kund med abonnemang ändrar förutsättningar för erhållet pris vid tecknande av abonnemanget förbinder sig kunden att meddela BIAB detta så att kunden kan bli korrekt debiterad vid förlängning av abonnemanget. Priser är angivna exklusive moms, vilken tillkommer enligt vid var tidpunkt gällande momssats.

Rubriker etc.

Rubriksättning, avsnittsindelning och formgivning av dessa villkor skall inte påverka tolkningen av dem.